•   << ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΩ! >>

ΕΠΕΚΤΑΣΗ (Α)


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Β )
ΣΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ         ΑΜ – Α1 – Α2 – Α

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

– Ταυτότητα   ή Διαβατήριο .                                                                                          
Α.Φ.Μ .
– 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου .
– Φωτοτυπία Άδειας οδήγησης .

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
2) Φάκελο χωρίς έλασμα
4) Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου                                      27.02       €
5) Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου(για βιβλίο σημάτων     3.00      €
ΣΥΝΟΛΟ: 30.02 €

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 10
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 12
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης 30.00 €.
Εξέταστρα για κάθε θεωρητική εξέταση 10 €.
Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 10 €.

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .