ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       ΑΜ – Α1 – Α2 – Α      (ΑΡΧΙΚΗ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

– Ταυτότητα ή Διαβατήριο .
– Α.Φ.Μ .
– 8 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου .
– Βιβλιάριο Ασθενείας .
– Πιστοποιητικά γιατρών (Παθολόγου – οφθαλμίατρου) – ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΩΝ 10.00 +10.00€

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
2) Φάκελο χωρίς έλασμα
3)  (e-παράβολο) ( ΚΑΕ 3439)      50.00 €
4)  (e-παράβολο)                             18.00 €
5)  (e-παράβολο)                           +  3.00 €          (για βιβλίο σημάτων)

ΣΥΝΟΛΟ :                                          71.00 €

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 21 +10

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 14

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

Εξέταστρα για κάθε θεωρητική εξέταση 15.00 €.
Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 15.00 €.
Για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης 30.00 €.

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .