•   << ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΩ! >>

ΕΠΕΚΤΑΣΗ (Β)


 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ (ΑΜ – Α1 – Α2 – Α  )
ΣΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     ( Β ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

– Ταυτότητα   ή Διαβατήριο .
– Α.Φ.Μ .
– 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου .
– Φωτοτυπία Άδειας οδήγησης .

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
2) Φάκελο χωρίς έλασμα
3) Πάγιο τέλος χαρτοσήμου                 27.02         €
ΣΥΝΟΛΟ : 27.02   €

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :   Μαθήματα  18
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς    10 € .
Για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης    30.00 € .

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .