•   << ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΩ! >>

ΑΡΧΙΚΗ (Β)


 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  AYTOKINHTOY
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ         B        (ΑΡΧΙΚΗ)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

– Ταυτότητα ή Διαβατήριο .
– Α.Φ.Μ .
– 8 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου .
– Βιβλιάριο Ασθενείας .
– Πιστοποιτηκά γιατρών (Παθολόγου – οφθαλμίατρου) – ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΩΝ 10 +10 €.

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
2) Φάκελο χωρίς έλασμα
3) Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου ( ΚΑΕ 3439) 50.00 €
4) Παράβολο Χαρτοσήμου                                          18.00 €
ΣΥΝΟΛΟ :     68.00€

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 21
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 25
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

Εξέταστρα για κάθε θεωρητική εξέταση         10 €.
Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς   10 €.
Για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης    30.00 €.

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .