ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C1E ή CE
(ΚΑΤΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1 ή C)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
–  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ή  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
–  Α . Φ . Μ
–  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
– 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
2) Φάκελο χωρίς έλασμα
3) Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-παράβολο) ( ΚΑΕ 3439)      108.15 €

ΣΥΝΟΛΟ :  108.15

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 15 €

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΕΙ (αν απαιτείται)

Εέταστρα για κάθε θεωρητική εξέταση ΠΕΙ (αν απαιτείται)      20.00  €.
Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 15+20  €.
Για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης  30.00 €.

1)Σημείωση: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!

2)Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .