ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΤ: Η διαδικασία κατά την οποία χορηγείται κάρτα ΨΤ για πρώτη φορά.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΤ: Έκδοση νέας κάρτας ΨΤ προς ανανέωση υφιστάμενης κάρτας η οποία είτε είναι ισχύουσα είτε έχει λήξει. Ο κάτοχος ισχύουσας κάρτας  ΨΤ υποβάλει αίτηση ανανέωσης της κάρτας του όχι νωρίτερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας κάρτας.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΤ: Έκδοση νέας κάρτας ΨΤ προς αντικατάσταση ισχύουσας κάρτας που δηλώθηκε ως χαμένη, κλεμμένη ή ελαττωματική (βλάβη ή φθορά ή λάθος στα εκτυπώσιμα στοιχεία). Αίτηση Αντικατάστασης γίνεται επίσης λόγω αλλαγής στοιχείων σε σχέση με αυτά που δηλώθηκαν κατά την έκδοση της ισχύουσας κάρτας (πχ. ονοματεπώνυμο οδηγού ή τεχνίτη, άδεια οδήγησης, επωνυμία συνεργείου ή επιχείρησης, διεύθυνση συνεργείου ή επιχείρησης). Η κάρτα που θα εκδοθεί φέρει την ημερομηνία λήξης της κάρτας που αντικαθιστά. Στην περίπτωση ελαττωματικής κάρτας, η κάρτα παραδίδεται στην Υπηρεσία Μ&Ε της ΠΕ κατά την υποβολή της αίτησης αντικατάστασης. Στην περίπτωση αντικατάστασης λόγω αλλαγής στοιχείων, η παλιά κάρτα παραδίδεται στην Υπηρεσία Μ&Ε της ΠΕ κατά την παραλαβή της νέας κάρτας.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΕΕ: Έκδοση νέας κάρτας ΨΤ οδηγού προς αντικατάσταση ισχύουσας κάρτας άλλου κράτους-μέλους λόγω αλλαγής της κανονικής διαμονής. Η κάρτα που θα εκδοθεί φέρει την ημερομηνία λήξης της κάρτας που ανταλλάσσεται. Η παλιά κάρτα παραδίδεται στην Υπηρεσία Μ&Ε της ΠΕ κατά την παραλαβή της νέας κάρτας. Η Αρχή Έκδοσης Καρτών αποστέλλει την προς ανταλλαγή κάρτα στην αρμόδια αρχή έκδοσής της.
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive), το οποίο παραμένει στην κατοχή του ενδιαφερομένου (δεν φυλάσσεται στην Υπηρεσία Μ&Ε) και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png
Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxF.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB
Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 1200Χ800 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Για την δημιουργία της υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί μέσα σε ένα πλαίσιο με διαστάσεις 35mmΧ90mm και στη συνέχεια η υπογραφή ψηφιοποιείται.
Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png
Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxY.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB
Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 280Χ700 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος)
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ.9787/2254 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 357/5-3-2008), διαμορφώνεται ως εξής:
 
Κάρτα Οδηγού: 150€
Κάρτα Επιχείρησης: 200€ (Φυσικό πρόσωπο), 300€ (νομικό πρόσωπο)
Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη: 300€
 
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου εκδίδεται με τη διαδικασία e-Παράβολο όπως αυτή πραγματοποείται από την αντίστοιχη εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

H διαδικασία της του ηλεκτρονικού Παραβόλου περιλαμβάνει:
1. Δημιουργία Παραβόλου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο για να το καταθέσει στον φορέα.
2. Πληρωμή Παραβόλου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – ΑΤΜ, Web banking και phone banking).
3. Κατάθεση Παραβόλου στον Φορέα: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει-χρησιμοποιήσει το e-Παράβολο στον φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Στην συνέχεια, ο υπάλληλος του φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-Παραβόλου μέσω της εφαρμογής.

Παρατήτηρη:
1. Προς το παρόν έχει δοθεί παράταση για την έκδοση παραβόλων από τις Δ.Ο.Υ, ως εκ τούτου αυτά τα παράβολα γίνονται δεκτά από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. για την έκδοση καρτών ΨΤ. Παράβολα που έχουν εκδοθεί από τις Δ.Ο.Υ. συνεχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με το ν.2362/1995.
2. Για εξυπηρέτηση των πολιτών, τα παράβολα που έχουν εκδοθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με το παλαιό σύστημα, μπορούν να γίνονται δεκτά μέχρι τις 30/06/2014, εφόσον αναγράφουν το ακριβές ποσό που απαιτείται ανά περίπτωση και δεν έχει παρέλθει τριετία παραγραφής, σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο ω.2362/1995.