ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ( C ή C1 )
ΣΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    D  ή  D1
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
– Ταυτότητα ή Διαβατήριο .
Α.Φ.Μ .
– Φωτοτυπία Άδειας οδήγησης .
– 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.

1)Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999
2)Φάκελο χωρίς έλασμα
3)(e-παράβολο) – (ΒΙΛΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ)3.00 €
4)(e-παράβολο) – (ΒΙΒΛΙΟ Π.Ε.Ι)10.00 €
5)(e-παράβολο)108.15 €
ΣΥΝΟΛΟ:121.15 €

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 06
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :    Μαθήματα 06
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Π.Ε.Ι

Για την εκτύπωση της άδειας (e-παράβολα)                                                  30.00 €.
Εξέταστρα για θεωρητική εξέταση 15 €– Θεωρητική εξέταση ΠΕΙ          20.00 €.
Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 15 + ΠΕΙ 20.00 €

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .