ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Β )
ΣΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ         ΑΜ – Α1 – Α2 – Α

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

– Ταυτότητα   ή Διαβατήριο .                                                                                          
Α.Φ.Μ .
– 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου .
– Φωτοτυπία Άδειας οδήγησης .

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
2) Φάκελο χωρίς έλασμα
4) (e-παράβολο)                                           27.02 €
5) (e-παράβολο) (για βιβλίο σημάτων)     3.00 €
ΣΥΝΟΛΟ:                                                        30.02 €

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 15
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :    Μαθήματα 12
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης 30.00 €.
Εξέταστρα για κάθε θεωρητική εξέταση 15.00 €.
Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 15.00 €.

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .