ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ (  ΑΜ ή Α1 ή Α2 – )
ΣΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        Α1 – Α2 – Α

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

– Ταυτότητα   ή Διαβατήριο .                                                                                          
Α.Φ.Μ .
– 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου .
– Φωτοτυπία Άδειας οδήγησης .

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
2) Φάκελο χωρίς έλασμα
4) (e-παράβολο)                                      27.02       €
ΣΥΝΟΛΟ:                                                   27.02 €

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 07
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (e-παράβολο) 30.00 €.
Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 15.00 €.

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .