ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ

ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η΄ ΚΛΟΠΗΣ Η΄ ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ

 

1. ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

Απλό φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατοµικού βιβλιαρίου υγείας

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε.

Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου,

ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που

έχει εκδώσει αρµόδια ελληνική αρχή

Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δηµόσιου εγγράφου βάσει των κείµενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαµονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια ∆ιαµονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιµης ∆ιαµονής Πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας ∆ιαµονής Τύπου Α, το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – µελών της Ε.Ε., το διάστηµα των 185 ηµερών περιορίζεται σε 95 ηµέρες.

Αν ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δηµοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι µήνες σπουδαστική ή µαθητική ιδιότητα.

3. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,
β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.,
γ. ότι η άδεια οδήγησης του, δεν παρακρατείται από καμία δημόσια ή αστυνομική αρχή
δ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.(την διαθέτει και την συμπληρώνει η σχολή)

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρµένης ή αλλοιωµένης)

5. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο) (την διαθέτει και την συμπληρώνει η σχολή) 

ΠΟΣΑ

1. Αποδεικτικό 30 € για την εκτύπωση

2. Αποδεικτικό 30 € για απώλεια ή κλοπή

3. Αποδεικτικό παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ τρίτων  9,02 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου για κλοπή δεν καταβάλλεται στην περίπτωση µερικής (διάρρηξης) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πληµµύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρµόδιας Αρχής.

2. Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει τότε ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς την προηγούµενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεποµένων για αυτό (αντίγραφο) παραβόλων.

3. Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

4. Η προµήθεια των αποδεικτικών γίνεται από ∆ηµόσιο Ταµείο ή µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.

 

ΧΡΟΝΟΣ : Μέχρι 30 ηµέρες (Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών στην αρµόδια Υπηρεσία)

ΚΟΣΤΟΣ : α) 69,02 €

β) 39,02 €, εφόσον προσκοµισθεί έγγραφο δηµόσιας αρχής που θα βεβαιώνει µερική (διάρρηξη) ή ολική κλοπή αυτοκινήτου ή καταστροφή του από πυρκαγιά ή πληµµύρα

∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) µήνες [άρθρο 13 ν.3491/2006 (Α΄ 207)]

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .