ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
(ΚΑΘΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

1. Αστυνοµική ταυτότητα ή  διαβατήριο ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας
2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
– ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,
– ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.,
– τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου. (τη διαθέτει και τη συμπληρώνει η σχολή)
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόµενη άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξη (2).
4. Τέσσερες (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
[Οι δύο (2) προσκοµίζονται στους γιατρούς, µία σε κάθε γιατρό]
5. ∆ύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθµιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών ή Πρακτικό ∆.Ι.Ε., κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το Παράρτηµα III του π.δ.51/2012 (Α΄101) (3).
6. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο) (τη διαθέτει και τη συμπληρώνει η σχολή)
7. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.), εφόσον απαιτείται.
8. Παράβολα που ισχύουν κάθε φορά . (Ενημερώνει η σχολή)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης απαιτείται, όταν λήγει η ισχύς δικαιώµατος οδήγησης βάσει του π.δ.51/2012

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .